Algemene Voorwaarden

Definities

Uitlaatservice: Hondenuitlaatservice Findit 4 Dogs
Vliegtuigweg 3c
Nagele

Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en).

Opdracht: Het uitlaten van de hond(en) van de opdrachtgever door de uitlaatservice.

Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de uitlaatservice en de opdrachtgever, waarbij de uitlaatservice de hond van de opdrachtgever op de afgesproken dag(en) uitlaat tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.

Hond: Hond(en) van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer uitgelaten worden.

Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor alle opdrachten tussen opdrachtgever en uitlaatservice.
Indien van de algemene voorwaarden wordt afgeweken, zal dit vooraf schriftelijk worden vastgelegd en worden ondertekend door opdrachtgever en uitlaatservice.

De uitlaatservice kan te allen tijde de voorwaarden wijzigen en de prijs van de wandelingen wijzigen.
Hiervan dient zij de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte te brengen.
Na wijziging en akkoordverklaring van de opdrachtgever zijn vorige algemene voorwaarden en prijsafspraken niet meer van kracht.

De uitlaatservice kan te allen tijde een hond weigeren op grond van bijvoorbeeld probleemgevend gedrag of ziekte.

De hond moet de gehoorzaamheidscommando’s ‘hier’ en ‘zit’ kennen en deze opvolgen.
De hond moet sociaal zijn naar andere honden en mensen.

Honden jonger dan 9 maand kunnen niet mee met de groepswandeling.
Loopse teven kunnen niet mee met de groepswandelingen. Indien mogelijk zal de uitlaatservice met opdrachtgever kijken naar een vervangende oplossing. Dit zal dan altijd gaan om een aangelijnde wandeling.
De hond moet gechipt en geregistreerd zijn bij een databank.

Gezondheid

De hond moet jaarlijks de kleine cocktail enting (vaccinatie tegen Weil en Para-influenza) hebben gehad. Elke drie jaar de grote cocktailenting (Parvo, Weil, Para-infuenza, Hepatitis Contagiosa Canis). Deze mag niet meer dan twee weken zijn verlopen en de enting moet kunnen worden aangetoond in het hondenpaspoort
Indien er kan worden aangetoond dat de titerbepaling correct is voor de bovenstaande ziekten wordt dit ook geaccepteerd.
De enting tegen kennelhoest wordt geadviseerd.

De honden dienen preventief te zijn behandeld tegen vlooien en wormen.
De behandeling tegen teken wordt aangeraden, maar is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf.

De opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de uitlaatservice indien de hond ziek of loops is.
Eventuele ziekten of beperkingen dienen voor het uitlaten bekend zijn bij de uitlaatservice.

De opdrachtgever dient tijdens de periode dat de hond wordt uitgelaten en de daarbij horende vervoerstijd telefonisch bereikbaar te zijn.
Indien dit niet het geval is machtigt de opdrachtgever de uitlaatservice om naar eigen inzicht een dierenarts te consulteren in geval van ziekte, ongeval en/of letsel van de hond.
De kosten zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Rechten en plichten opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel naar waarheid in te vullen.
De opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor schade jegens de uitlaatservice die ondervonden wordt met betrekking tot het niet (ver)melden van informatie of het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond van de opdrachtgever.

Mocht de hond niet aanwezig zijn op de plaats, dag en tijd zoals is afgesproken met uitlaatservice dan worden de kosten voor de afgesproken uitlaatbeurt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de uitlaatservice toegang heeft tot de woning waar de hond zich bevindt. Hiervoor wordt een sleutelovereenkomst gesloten.

De opdrachtgever dient een annulering van de afgesproken uitlaatbeurt uiterlijk 15 uur van tevoren te melden, anders wordt de afspraak doorberekend.

De hond moet onder de WA-verzekering van de opdrachtgever vallen en de opdrachtgever is te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor de schade die de hond aanricht bij anderen of eigendommen van anderen.

De uitlaatservice is niet aansprakelijk voor schade aan huis en/of inboedel van de opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond.

De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat er voor de wandeling voldoende water voor de hond aanwezig is.

De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst. Vooraf betaalde wandelingen zullen niet aan de opdrachtgever geretourneerd worden.

Rechten en plichten opdrachtnemer

De uitlaatservice zal de hond altijd met de grootst mogelijke verantwoordelijkheid, zorgvuldigheid en zorg behandelen.

De uitlaatservice laat de hond bij een groepswandeling minimaal één uur uit.
Bij wandelingen buiten de groepswandeling om zal de duur van de wandeling met de opdrachtgever persoonlijk worden afgesproken, evenals het daarbij behorende tarief.

De uitlaatservice heeft het recht de hond los te laten lopen tenzij anders is afgesproken.

De opdrachtgever wordt (indien nodig) door uitlaatservice op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond dat de uitlaatservice opvalt tijdens de wandelingen.

De uitlaatservice kan te allen tijde de wandelingen afzeggen of staken wanneer de weersomstandigheden het niet toelaten om op een verantwoorde manier te wandelen met de hond of de hond te vervoeren per auto.
Hierbij valt te denken aan sneeuw, gladheid, extreme regenval, wind of warmte.

De uitlaatservice zal haar vervoermiddel regelmatig inspecteren, reinigen en desinfecteren.

De sleutel van het huis van opdrachtgever wordt door uitlaatservice met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuis brengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen een nummer behorende bij de hond.

De uitlaatservice is verplicht om op de afgesproken dagen, op afgesproken tijden de hond mee te nemen voor een wandeling.
Uitzonderingen hierop staan genoemd in deze overeenkomst.

De uitlaatservice kan niet aan de opdrachtovereenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte). De wandeling wordt in dat geval niet in rekening gebracht en schuift door naar een volgende keer.

De uitlaatservice laat minimaal twee weken van tevoren weten wanneer zij met vakantie is.

Aansprakelijkheidstelling

De opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door de uitlaatservice of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade van derden worden op de opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.

De uitlaatservice is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, overlijden, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, voortvloeiend uit de opdracht.

Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond (zo spoedig
mogelijk) terug te vinden.

Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht de uitlaatservice niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk op de hoogte gebracht. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op de uitlaatservice.

Betalingen

Alle prijzen weergegeven zijn inclusief 21% B.T.W.

De uitlaatservice is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door opdrachtgever.

Het door de opdrachtgever te betalen bedrag dient vooraf te zijn voldaan, contant of per bank.
Dit geldt voor zowel de enkele wandelingen als de 10 wandelingenkaart.

Bij eventuele vervroegde beëindiging van het contract worden de vooraf betaalde wandelingen terugbetaald aan opdrachtgever.
Voor de 10 wandelingenkaart geldt dat het gedeelte wat niet is afgenomen wordt terugbetaald.

De opdrachtgever ontvangt in geval van contante betaling een bewijs van betaling van de uitlaatservice.

10 wandelingenkaart zijn bedoeld voor honden die regelmatig/op vaste dagen meegaan. De geldigheid vervalt na een half jaar.

Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

De opdrachtgever verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Naam:_________________ Handtekening:__________________ Datum:________________

luuk@findit4dogs.nl

Vliegtuigweg 3c 8308PL Nagele

06 27397012